image
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče > Školská rada

Školská rada 


Ke dni 1.1.2006 byla na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. zřízena školská rada /ŠR/. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠR zřizuje zřizovatel a ten také jmenuje třetinu členů. Další třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků.

  • Za zřizovatele jsou jmenováni: Ing. Kamil Šmidák, Mgr. Bc. Miroslav Indrák
  • Za pedagogické pracovníky: Ing. Petr Adami, Mgr. Luboš Váňa
  • Za rodiče žáků: doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D., Mgr. Petra Čanaklisová

Čestným hostem na zasedáních ŠR se pravidelně stává ředitelka školy Mgr. Monika Ondrová.

Ve své činnosti se ŠR řídí § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a jednacím řádem školské rady. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Podle potřeby se schází mimořádně. Funkční období školské rady je 3 roky.

Činnosti školské rady

  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy