image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence se ve škole věnuje problematice RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, ke kterému patří například: agrese, šikana, vandalismus, intolerance, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování apod.

Vlčková - Metodik prevence

Mgr. et Mgr. Hana Vlčková

vlckova@zs4krnov.cz

mob: +420 774 406 705

Standardní činnosti školního metodika prevence

  • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
  • Koordinace a participace na realizaci preventivních aktivit školy
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • Vedení dokumentace týkající se preventivních aktivit školy
  • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
  • Spolupráce se členy školního poradenského pracoviště a s vedením školy
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

Dokumenty související s prevencí rizikového chování:

Minimální preventivní program

Leták - ombudsman dětem