Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Vážení rodiče, jako každý rok se škola snaží pomoci vám a vašim dětem při výběru povolání.  V tomto školním roce proběhne jedna informativní třídní schůzka k volbě povolání, dny profesí na různých středních školách a také návštěvy středních škol na naší škole.

První informativní třídní schůzka se konala 23.9. 2018, na které byly předány informace o přihláškách, zápisových lístcích, výběru škol ap.
Dne 23.10. 2018 proběhla Přehlídka středních škol ve Středisku volného času v Krnově. Představilo se zde 22 středních škol.

Dne 15.11. 2018 se uskutečnil ARTIFEX  2018- veletrh řemesel a (většinou) technických oborů, který mohli vycházející žáci navštívit. Jeli jsme na něj autobusem do Bruntálu.

Další akce:
8.11.2018 – Den profesí na Střední škole průmyslové v Krnově

O dalších akcích budu informovat průběžně.
    
S pozdravem

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

Veletrh řemesel a zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 15. listopadu 2018 ve Společenském domě v Bruntále na Ruské ulici od 9 do 16 hodin. Tento tradiční veletrh přinesl možnost seznámit žáky osmých a devátých tříd základních škol, jejich rodiče, pedagogické pracovníky, nezaměstnané a širokou veřejnost s nabídkou potřebných a nedostatkových technických a řemeslných a oborů ve vazbě na trh práce.  Na veletrhu se představilo celkem 35 oborů ze 17 středních škol. Veletrhu se zúčastnili i zástupci významných zaměstnavatelů z okresu Bruntál. V rámci veletrhu byla vydána informační brožurka pro žáky s charakteristikami a uplatněním jednotlivých oborů na trhu práce.
Technicky zaměřeným žákům veletrh pomohl při rozhodování o budoucí profesi, ostatní mají aspoň představu o předváděných oborech a řemeslech.

Mgr. Hana Kalábová, VP

Rok co rok se žáci posledního ročníku ZŠ rozhodují o svém dalším životě. Vybírají si vhodná povolání, podávají přihlášky na střední školy. Aby jim volba povolání byla usnadněna, mohou využívat:

1. Webové stránky jednotlivých středních škol
2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří
3. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...)
4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (paní ondrášková, telefonní číslo 950106481)
5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ ( po telefonické nebo emailové domluvě )
6. Informační brožurky a letáky o SŠ, 7. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji

Strana 14 z 15

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776837.jpg