Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)
     V pátek 8. dubna 2022 se zájemci z osmých tříd zúčastninili online webináře Policie ČR. Akce byla pořádána ve spolupráci se společností MS PAKT pod záštitou Moravskoslezského kraje. Nejprve žáci zhlédli ukázky z každodenní práce policistů, např. z oddělení tísňové linky, práce v terénu, zásahové služby aj. Dále byli seznámeni s podmínkami, které musí splnit pro přijetí do služebního poměru.
     Byly jim představeny kvalifikační i osobnostní požadavky, jaké testy je budou čekat, aby splnili nejen fyzické předpoklady, co obnáší povolání policisty, jak je Policie ČR rozdělena v rámci jednotlivých krajů.
     U tohoto povolání se klade důraz na etiku, zásady zdvořilosti, dodržování pravidel a umění jednat s lidmi. Důležitá je také dovednost práce s moderními technologiemi. Patří sem hlavně Ti, na které se dá spolehnout,  tvoří opravdový tým a jsou to Ti, kteří mají odvahu čelit hrozbám každodenních nástrah. 
 
     Během dubna jsme navštívili strojírenské firmy BAŠISTA (11. 4. 2022)  a ALUBRA (19. 4. 2022) v Krnově.
     Měli jsme možnost přímo zhlédnout prostory a pracovní prostředí, které jsou vybavené moderním zařízením a technologiemi. Naši průvodci a zaměstnanci firmy nás seznámili nejen s jejich provozem, ale také nám povykládali vlastní životními zkušenosti, které získávali v průběhu svého profesního života. Pro nás, žáky osmých tříd, je to příležitost se přímo podívat do provozu a popřemýšlet, kam nás příští rok zavedou naše kroky při rozhodování o našem budoucím studiu na středních školách.

Do této soutěže se zapojili se svými příspěvky také naši deváťáci. Tři z nich byli úspěšní a vyhráli dárkový balíček. 
Splnili pravidla a do komentáře, na otázku – Jaká je Tvá vysněná práce a proč?, odpověděli (výběr z komentářů):
… psycholog - chtěla bych pomáhat lidem. Duševní stránka je mnohdy podceňována.
… učitelka na 2. stupni základní školy… baví mě předávat vědomosti dalším lidem …… hodně mě inspiruje naše paní učitelka…..

Strana 7 z 15

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg