Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)
Třída 8. C navštívila ke konci května Střední školu průmyslovou v Krnově. Žáci zde byli postupně seznámeni s obory, které tato škola nabízí. Mezi maturitní obory patří Informační technologie, Mechanik seřizovač, Autotronik, Truhlářské umělecké a restaurátorské práce, Návrh a realizace textilií a oděvů. Mezi učňovské obory patří Obráběč kovů, Truhlář a Mechanik opravář motorových vozidel.
 

V květnu proběhly projektové dny pro žáky osmých tříd.

Aktivity byly zaměřené na kariérové poradenství a posuny v jejich přemýšlení nad výběrem budoucí profese. V průběhu lekcí si vyhodnocovali a zaznamenávali své postřehy, aktivně diskutovali nad jednotlivými zjištěními o sobě samých, mapovali si své kompetence, pracovali s vizemi a své výstupy prezentovali.
Celou dopolední akcí je provázela odbornice z oblasti kariérového poradenství.

V úterý 27. května žáci osmých tříd navštívili „Trh pracovních příležitostí“ na Středním učilišti stavebním v Opavě.

 Prostřednictvím této akce bylo žákům představeno, v jakém prostředí probíhá odborný výcvik. Mohli si zde vytvořit představu, co je čeká, pokud se rozhodnou pro některé ze stavebních řemesel, případně pro některý

ze dvou maturitních oborů, který se na tomto učilišti vyučuje.

Galerie

Strana 1 z 10

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg