Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)
Úřad práce v Bruntále ve spolupráci se středními školami pořádal ve čtvrtek 24. 11. 2022 veletrh zaměstnanosti ARTIFEX. Kromě vystavovatelů středních škol svou účastí podpořili tuto akci i regionální zaměstnavatelé, kteří prezentovali řemesla.
Z naší školy se zúčastnilo veletrhu 38 žáků devátých tříd. Přejeme našim vycházejícím žákům, aby jejich volba budoucího studia na středních školách byla úspěšná.

V úterý 22. listopadu proběhla na naší škole prezentační výstava středních škol.
Své obory a školy prezentovalo sedmnáct středních škol okresu Bruntál a Opava.
Děkujeme všem zástupcům středních škol, že naše rodiče a žáky informovali o podmínkách studia na jejich školách.

V pondělí 24. října 2022 měli zájemci z osmých a devátých tříd možnost navštívit krnovskou nemocnici. V úvodu se dozvěděli více o pracovních pozicích, odděleních, technickém provozu nemocnice aj.  Ti, co mají v budoucnu zájem pracovat ve zdravotnictví, se podívali na dětské oddělení, jak taková práce vypadá. Exkurze rozšířila povědomí žáků o práci zdravotnického personálu. Nově získané informace žáci jistě využijí při volbě dalšího studia na středních školách.  

Děkujeme zaměstnancům Sdruženého zdravotnického zařízení za jejich čas, ochotu odpovídat na všechny naše dotazy a snahu motivovat žáky k práci ve zdravotnictví. 

Galerie

Strana 1 z 13

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg