Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
védová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Učitelé a žáci prezentujících SŠ budou distanční formou představovat své školy a odpovídat na otázky zájemců o studium. Podrobné informace o Online veletrhu SŠ MSK 2021/2022 jsou k dispozici na webové stránce https://veletrh-skol.msk.cz

I. termín (2021)                                                       II. termín (2022)

15. 11. okres Bruntál                                              17. 1. okres Bruntál

16. 11. okres Frýdek-Místek                                  18. 1. okres Frýdek-Místek

18.11. okres Karviná                                              19. 1. okres Karviná

22. 11. okres Nový Jičín                                         22. 1. okres Nový Jičín

23. 11. okres Opava                                                24. 1. okres Opava

24. 11. okres Ostrava-město                                  25. 1. okres Ostrava-město

 

 

Ve středu 16. června 2021 jsme s 20 žáky osmých ročníků naší školy navštívili bruntálskou firmu Alfa Plastik. Prohlídka výrobního závodu byla poutavá. Viděli jsme, jak se z plastového granulátu vyrábí plastové přepravky na zeleninu, pečivo, maso i přepravky na minerálky nebo pivo. V technologickém úseku jsme měli možnost shlédnout proces samotné výroby. Většina pracovních výkonů je již řízena počítačem. Vnímali jsme, že potřeba zvládat práci a dovednosti na počítači je běžnou součástí pracovních pozic. Zároveň nám bylo zdůrazněno, jak je potřeba pro uplatnění v praxi znalost cizího jazyka. Ještě uvidíme, kam nás příští rok zavedou naše kroky při rozhodování k našemu budoucímu studiu na středních školách.

9. dubna 2021 proběhl tříhodinový online workshop Agentury pro sociální začleňování na téma Kariérové poradenství.
Žáci 8. C se pohodlně připojili a lektorka je provázela tématem Svět práce. Žáci sdíleli postřehy: co je láká, co potřebují a nad čím přemýšlí při jejich budoucí volbě profesní orientace. Byly jim představeny některé z možných aplikací na téma povolání.

Strana 1 z 6

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776832.jpg