Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)
Jiné pohledy na volbu povolání a svou profesní orientaci měli možnost zažít v úterý 12. prosince žáci 8. B a 9. A. Workshopem žáky provázela poradkyně společnosti MSPAKT Ostrava. S touto společností spolupracuje naše škola již druhým rokem. Cílem bylo zamýšlet se nad otázkami svého budoucího života, sebepoznání a zorientovat se na trhu práce.
 

 

V rámci předmětu Volba povolání proběhly na naší škole 10. listopadu a 7. prosince besedy s pracovnicí Úřadu práce Bruntál. Žáci se dozvěděli, jak jim mohou služby pracoviště Informačního a poradenského střediska (IPS) pomoci při výběru střední školy. Také byli seznámeni se situací na trhu práce. Dále se společně všichni zamýšleli o nastávajících změnách pracovních pozic, které jsou a budou výrazně ovlivňovány současnými změnami ve společnosti, mezi které patří například modernizace a digitalizace systémů a pracovišť. 
 
 

 

Úřad práce v Bruntále ve spolupráci se středními školami pořádal ve čtvrtek 24. 11. 2022 veletrh zaměstnanosti ARTIFEX. Kromě vystavovatelů středních škol svou účastí podpořili tuto akci i regionální zaměstnavatelé, kteří prezentovali řemesla.
Z naší školy se zúčastnilo veletrhu 38 žáků devátých tříd. Přejeme našim vycházejícím žákům, aby jejich volba budoucího studia na středních školách byla úspěšná.

Strana 4 z 16

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg