Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Rok co rok se žáci posledního ročníku ZŠ rozhodují o svém dalším životě. Vybírají si vhodná povolání, podávají přihlášky na střední školy. Aby jim volba povolání byla usnadněna, mohou využívat:

1. Webové stránky jednotlivých středních škol
2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří
3. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...)
4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (paní ondrášková, telefonní číslo 950106481)
5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ ( po telefonické nebo emailové domluvě )
6. Informační brožurky a letáky o SŠ, 7. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji

Také v letošním školním roce se krnovské střední školy snaží seznámit vycházející žáky se svými studijními či učebními obory. Využívají k tomu nejčastěji tzv. Dnů otevřených dveří, pokud jde o jednotlivé zájemce a jejich rodiče, nebo připravují po domluvě program s prezentací oborů pro celé třídy.
Dne 8. 11. 2018  naši žáci navštívili Střední školu průmyslovou v Krnově na Soukenické ulici, která pro ně opět měla připraven zajímavý program. Kromě nabídky studijních a učebních oborů, které žákům představili vyučující této školy, prezentovali studenti i své školní aktivity. Naši žáci 9. ročníku si prohlédli výtvarné práce žáků SŠP vystavované na chodbách školy, dívky zhlédly zajímavé a mnohdy i originální výrobky studentek 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování textilu. Naše děvčata si vyzkoušela pod dohledem vyučujících odborného výcviku vyrobit milý výrobek.  Chlapci zůstali v dílnách, v truhlářské pro budoucí truhláře a strojařské pro praktický výcvik oboru obráběč kovů, kde si prohlédli jejich vybavení. Zaujaly je CNC stroje na obrábění dřeva a kovu, sledovali obsluhu základních druhů obráběcích strojů – soustruhů, frézek, brusek, vrtaček i vyvrtávaček. Součástí návštěvního dne ve SŠP v Krnově byla i prohlídka školy, odborných učeben, tělocvičny…
Zda byla návštěva SŠP v Krnově úspěšná, poznáme podle počtu odevzdaných přihlášek.
                                                           

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

Strana 17 z 17

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg