Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

9. dubna 2021 proběhl tříhodinový online workshop Agentury pro sociální začleňování na téma Kariérové poradenství.
Žáci 8. C se pohodlně připojili a lektorka je provázela tématem Svět práce. Žáci sdíleli postřehy: co je láká, co potřebují a nad čím přemýšlí při jejich budoucí volbě profesní orientace. Byly jim představeny některé z možných aplikací na téma povolání.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, pro všechny formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

          1. řádný termín JPZ, na 3. května 2021

          2. řádný termín JPZ, na 4. května 2021

Termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

          1. řádný termín JPZ, na 5. května 2021

          2. řádný termín JPZ, na 6. května 2021

Náhradní termín JPZ pro všechny obory vzdělání se mění:

          1. termín na 2. června 2021

          2. termín na 3. června 2021.

Strana 13 z 17

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg