Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Do této soutěže se zapojili se svými příspěvky také naši deváťáci. Tři z nich byli úspěšní a vyhráli dárkový balíček. 
Splnili pravidla a do komentáře, na otázku – Jaká je Tvá vysněná práce a proč?, odpověděli (výběr z komentářů):
… psycholog - chtěla bych pomáhat lidem. Duševní stránka je mnohdy podceňována.
… učitelka na 2. stupni základní školy… baví mě předávat vědomosti dalším lidem …… hodně mě inspiruje naše paní učitelka…..

Vzdělávací portál České televize (ČT edu) nabízí na webových stránkách podporu s přípravou k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. Jejich nabídku můžete využít pro samotnou přípravu ke zkouškám, tak i jako případnou inspiraci do výuky.
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/pripravujeme-se-na-prijimacky

Dále můžete využít stránky:
- společnosti CERMAT - přijímačky bez obav
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

 - Státní přijímačky 2022
 https://www.statniprijimacky.cz/

Žáci devátých ročníků navštívili během listopadu 2021 až ledna 2022 Řemeslné dny na Střední škole průmyslové v Krnově. Některé skupiny navštívily také partnerské zaměstnavatele školy. Akce proběhla díky projektu polytechniky OOKAP P4.
Žáci se účastnili presentací firem. Shlédli nejmodernější technologie z oblasti informačních technologií, mechatroniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo. Po přesunu do prostor školy byli seznámeni s moderními učebnami, s počítačovou technikou, dílnami s CNC stroji, servisními a diagnostickými pracovišti i speciálními uměleckými dílnami.

Strana 10 z 17

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg