Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)
Žáci devátých ročníků naší školy navštívili 30. září 2022 Střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově. Je to jediná střední škola, která nabízí v republice obor Umělockořemeslná stavba varhan. Stavba a údržba varhan má v naší oblasti stále velikou tradici. Mezi další čtyřleté maturitní obory, které škola nabízí jsou Design interiéru a Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů.  Žáci měli možnost si prohlédnout interiér školy a dílny, kde vznikají varhany a strunné nástroje (mandolíny, kytary, ukulele). Prohlédli si práce a výrobky žáků a někteří si dokonce zahráli na strunné nástroje.
 

Ve čtvrtek 29. září navštívili žáci devátého ročníku dovednostní workshop „Nebojme se SŠ“, který pořádala Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále.  Program začal návštěvou firmy LINASET.  Firma se zaměřuje na výrobu vysoce jakostních technických výlisků pro automotive a další průmyslová odvětví. 

Po příjezdu na střední školu kluci procházeli různá stanoviště, kde si mohli vyzkoušet praktické dovednosti v těchto oblastech:  

- Informační technologie - v laboratoři robotiky skládali a programovali roboty, na dalším stanovišti se setkali s virtuální realitou a seznámili se s vývojem her, 

- Strojírenství - v laboratoři strojní metrologie pracovali s videomikroskopem a na 3D souřadnicovém stroji, ve strojní laboratoři se seznámili s výrobou na CNC strojích, 

- Obchodní akademie - v multimediální učebně se věnovali reklamě a výrobě výsledného produktu, 

- Dopravní prostředky - zde se zabývali diagnostikou vozidel a řízení (autoškolou).  

Galerie

Strana 6 z 16

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg