Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

V úterý 22. listopadu proběhla na naší škole prezentační výstava středních škol.
Své obory a školy prezentovalo sedmnáct středních škol okresu Bruntál a Opava.
Děkujeme všem zástupcům středních škol, že naše rodiče a žáky informovali o podmínkách studia na jejich školách.

V pondělí 24. října 2022 měli zájemci z osmých a devátých tříd možnost navštívit krnovskou nemocnici. V úvodu se dozvěděli více o pracovních pozicích, odděleních, technickém provozu nemocnice aj.  Ti, co mají v budoucnu zájem pracovat ve zdravotnictví, se podívali na dětské oddělení, jak taková práce vypadá. Exkurze rozšířila povědomí žáků o práci zdravotnického personálu. Nově získané informace žáci jistě využijí při volbě dalšího studia na středních školách.  

Děkujeme zaměstnancům Sdruženého zdravotnického zařízení za jejich čas, ochotu odpovídat na všechny naše dotazy a snahu motivovat žáky k práci ve zdravotnictví. 

Galerie

V uvedených termínech budou učitelé prezentujících středních škol distanční formou představovat své školy a obory a budou odpovídat na dotazy zájemcům o studium.
Více informací o zapojených školách získáte na tomto odkazu: https://veletrh-skol.msk.cz/
 
21.11. okres Bruntál
22.11. okres Frýdek-Místek
24.11. okres Nový Jičín
28.11. okres Opava
29.11. okres Ostrava
30.11. okres Karviná

Strana 5 z 16

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776815.jpg