Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Další náhled a zamýšlení se nad výběrem střední školy umožnil deváťákům workshop ČÍM CHCI BÝT.

Tuto akci pořádali zaměstnanci Městské knihovny v Krnově na přelomu listopadu a prosince 2023. Žáci přemýšleli o tom, co by je bavilo a co by mohli v budoucnu dělat. Společně vyhledávali informace a dávali si vzájemnou zpětnou vazbu na otázky svého budoucího povolání a studia.

Galerie

17. října 2023 navštívila část deváťáků strojírenskou firmu BAŠISTA v Krnově.
Žáci měli možnost přímo zhlédnout prostory a pracovní prostředí, které jsou vybavené moderním zařízením a technologiemi. Byli seznámeni s provozem firmy a pracovními pozicemi. Děkujeme za tuto příležitost, kdy můžeme získávat přehled a konkrétně se seznamovat se zaměstnavateli našeho města.
 

Ve středu 25. října 2023 se skupina děvčat a chlapců z 9. ročníků vydala na exkurzi do Mateřské školy Žižkova. Po příchodu byli deváťáci rozděleni do skupinek a odesláni na oddělení ve školce. Aktivně se všichni zapojili do dopoledního programu plného říkanek, písniček, pohybových her, ale také byli vtaženi do spontánních činností dětí. Velkým přínosem to bylo zvláště pro ty, kteří chtějí v budoucnu pracovat s dětmi a to nejen v mateřské škole.
Děkujeme paní ředitelce a paním učitelkám za vstřícný a podnětný přístup.  

Galerie

Strana 1 z 17

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg