Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Ve středu 25. října 2023 se skupina děvčat a chlapců z 9. ročníků vydala na exkurzi do Mateřské školy Žižkova. Po příchodu byli deváťáci rozděleni do skupinek a odesláni na oddělení ve školce. Aktivně se všichni zapojili do dopoledního programu plného říkanek, písniček, pohybových her, ale také byli vtaženi do spontánních činností dětí. Velkým přínosem to bylo zvláště pro ty, kteří chtějí v budoucnu pracovat s dětmi a to nejen v mateřské škole.
Děkujeme paní ředitelce a paním učitelkám za vstřícný a podnětný přístup.  

Galerie

Ve čtvrtek 12. října měli žáci osmých a devátého ročníku možnost přemýšlet o otázkách svého budoucího života a sebepoznání pro volbu studia na středních školách. Světem trhu práce a podporou při hledání vhodné vzdělávací dráhy je provázely odbornice projektu Moravskoslezského kraje MSPAKT Ostrava. V tomto projektu je naše škola zapojena již třetím rokem. 

Galerie

Veletrh povolání Opava 2023 je určen pro žáky 9. tříd, jejich rodiče a učitele.

Koná se ve středu 18. října od 9:00 do 18:00 a ve čtvrtek 19. října od 9:00 do 17:00 ve Víceúčelové hale v Opavě, Žižkova 8. 

Vstupné je zdarma.

Střední školy a firmy zde představí více než 100 zajímavých povolání a oborů, kterým se můžeš v okrese Opava nebo v jeho okolí naučit a potom se jim aktivně věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích v tomto okrese nebo se vydat na dráhu podnikání a pracovat sám na sebe.

Na veletrhu budeš mít šanci vyzkoušet si různé činnosti naživo, pobavit se se studenty i odborníky z daného oboru o všem, co Tě zajímá. Přijď a objev v sobě svůj skrytý talent.

https://veletrhpovolani.cz/

Strana 1 z 16

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg