Uvodka.png
Ke dni 1.1.2006 byla na základě § 167 zákona č.561/2004 Sb. zřízena školská rada /ŠR/. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠR zřizuje zřizovatel a ten také jmenuje třetinu členů. Další třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků.
Za zřizovatele jsou jmenováni: Ing. Kamil Šmidák, Mgr. Bc. Miroslav Indrák

Za pedagogické pracovníky: Ing. Petr Adami, Mgr. Luboš Váňa
Za rodiče žáků: doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D., Mgr. Petra Čanaklisová

Čestným hostem na zasedáních ŠR se pravidelně stává ředitelka školy Mgr. Monika Ondrová.

Ve své činnosti se ŠR řídí § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb. a jednacím řádem školské rady. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Podle potřeby se schází mimořádně. Funkční období školské rady je 3 roky.

Školská rada:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg